S&P Foods

Peraduan Gaya Hidup Sihat Bersama COSIP

16hb Ogos – 16hb September 2022

Butiran Peraduan

Peraduan Gaya Hidup Sihat Bersama COSIP bermula pada 00:00:00 pada 16 Ogos 2022 dan ditutup pada 23:59:59 pada 16 September 2022. Penganjur berhak memendekkan atau melanjutkan tempoh peraduan tanpa notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar tempoh peraduan akan dibatalkan secara automatik. Peraduan ini terbuka kepada semua saluran dan cawangan seluruh negara termasuk e-dagang/pembelian dalam talian dari stor Rasmi S&P di Shopee dan Lazada.

 

Untuk Menyertai Peraduan

Peserta perlu mematuhi langkah-langkah di bawah:

Langkah 1:

 • Follow dan like akaun Instagram dan Facebook @snpcosip.

Langkah 2:

 • Beli mana-mana produk COSIP dan rakam detik gembira anda bersama keluarga atau rakan anda menikmati aktiviti kecergasan bersama-sama dengan pek COSIP.

Langkah 3:

 • Muat naik gambar di akaun Instagram dan Facebook anda dengan #gayahidupsihatcosip dan tag kami @snpcosip

 

Hadiah Peraduan

Hadiah Utama:

 • Adidas 4ATHLTS Camper Backpack
 • Adidas Threfoil Baseball Cap

Hadiah Kedua:

 • Coleman Arm Chair Asia + Hype Gear Dry Bag 10L Smokey Black

Hadiah Ketiga:

 • Adidas Essentials 3-Stripes Duffel Bag
 • Hype Gear Ranger Bucket Hat

Hadiah Keempat:

 • Deuter Bike | 20 (Y19) Bike Backpack

Hadiah Kelima:

 • Coleman Performance Cooler Box Take 6 – 5 qt

 

Kriteria Kelayakan & Penyertaan Peraduan

 • Pek Air Kelapa COSIP mesti dipaparkan dengan jelas dalam gambar dan tiada produk dari jenama lain boleh dilihat dalam gambar.
 • Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang mereka mahu sepanjang tempoh peraduan.
 • Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia, berumur 18 tahun dan ke atas yang bermastautin di Malaysia sahaja.

 

Tuntutan Hadiah

 • Peraduan ini akan berlangsung di Facebook dan Instagram.
 • Lima (5) pemenang akan dipilih di Facebook dan Instagram sepanjang tempoh peraduan.
 • Setiap peserta hanya layak memenangi satu (1) unit hadiah.
 • Penyertaan gambar yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang
 • Pemenang akan diumumkan melalui Facebook dan Instagram COSIP selepas tempoh peraduan tamat.
 • Pemenang akan dihubungi melalui Instagram dan Facebook COSIP untuk maklumat peribadi. Sekiranya pemenang gagal dihubungi atau tidak memberikan jawapan yang diperlukan dalam tempoh tiga puluh enam (36) jam selepas pengumuman atau notis, pihak penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang dan akan memilih pemenang lain.
 • Pihak penganjur tidak akan membuat sebarang pemberitahuan kepada pemenang mengenai baki tempoh tersebut. Pemenang mempunyai tanggungjawab mutlak untuk menuntut hadiah yang dimenangi dalam tempoh yang dinyatakan di atas.
 • Pihak penganjur akan menghantar hadiah kepada pemenang menggunakan alamat yang diberikan mengikut masa penganjur.
 • Pihak penganjur mempunyai hak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilai sekiranya hadiah asal yang ditawarkan tidak lagi tersedia.
 • Hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Penganjur tidak akan melayan sebarang aduan mengenai kualiti atau kecacatan hadiah selepas mengendalikan hadiah kepada pemenang.

 

Syarat Umum

 • Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana penyertaan peraduan atau peserta yang didapati atau disyaki menipu/mengganggu penyerahan peraduan.
 • Semua peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam peraduan ini.
 • Penganjur berhak untuk mengubah suai mekanisma peraduan, menarik balik atau menamatkan peraduan ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal kepada mana-mana pihak.
 • Keputusan penganjur adalah muktamad. Sebarang pertanyaan dan/atau surat-menyurat berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh penganjur tidak akan dibuat selepas tempoh peraduan tamat.
 • Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama pemenang dan/atau gambar serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap peserta mengetepikan hak mereka untuk membuat sebarang tuntutan bagi penggunaan penyertaan mereka oleh penganjur.

Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang berkaitan dengan peraduan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkara berikut:

 • Sebarang masalah, kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang dialami oleh mana-mana pihak disebabkan oleh sebarang kelewatan dan/atau kegagalan dalam menerima dan menghantar penyertaan akibat daripada sebarang isu komunikasi atau sistem, gangguan dan/atau pengalaman kegagalan oleh talian internet yang mengambil bahagian dan/atau hasil daripada peserta atau muat turun mana-mana bahan dalam peraduan. Sekiranya berlaku kesilapan, gangguan dan atau kegagalan sedemikian, penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan oleh mana-mana peserta yang layak untuk menyertai peraduan ini.

 

Notis Privasi

Dengan menyertai peraduan ini, semua peserta yang layak dengan ini menjamin bahawa semua penyata butiran peribadi yang diberikan adalah benar, betul, tepat dan lengkap dan bahawa mereka telah membaca dan memahami semua Terma dan Syarat peraduan ini dan bersetuju untuk terikat tanpa syarat dengannya.

Dengan menyertai peraduan, para peserta dengan ini memberi kebenaran dan memberi kuasa kepada penganjur untuk mengumpul, menyimpan, menggunakan, memproses nama mereka, Nombor Pengenalan (IC) dan butiran lain [“Data Peribadi”] untuk tujuan menjalankan peraduan, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengumumkan dan menerbitkan Data Peribadi dan/atau foto Peserta di laman web penganjur untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.

Di bawah undang-undang Malaysia, hak peserta termasuk:

Hak untuk menarik balik persetujuan mereka untuk penggunaan data peribadi pada bila-bila masa dengan menghubungi penganjur melalui butiran hubungan yang dinyatakan di bawah dengan memberikan penganjur nama dan alamat e-mel peserta untuk mengalih keluar Data Peribadi tersebut;

Hak untuk mendapatkan salinan data peribadi yang dipegang oleh penganjur; dan hak untuk membetulkan butiran peribadi yang tidak tepat.

Penganjur akan mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan data peribadi peserta selamat dan hendaklah memastikan pemproses pihak ketiga melakukan perkara yang sama. Walau bagaimanapun, penganjur boleh mendedahkan data peribadi peserta jika dikehendaki oleh undang-undang, waran geledah, sepina atau mahkamah.

Sebarang perkara mengenai data peribadi yang berkaitan dengan peraduan ini akan dikawal oleh dan diuruskan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan mana-mana undang-undang lain yang berkaitan dengan peraduan.

Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat, pertanyaan, rayuan atau bantahan tidak akan menjadi peserta dengan ini bersetuju bahawa tiada tindakan lanjut akan diambil terhadap penganjur.

Jika Individu ingin membuat pertanyaan atau memberi maklum balas, sila hubungi penganjur di Facebook Rasmi S&P Cosip Malaysia (https://www.facebook.com/snpcosip/) atau Instagram Rasmi S&P Cosip Malaysia (https://www.instagram.com /snpcosip/).