S&P Foods

PERADUAN “BUY AND WIN” S&P SANTAN

 

TERMA & SYARAT

  1. PENGANJUR & SYARAT KELAYAKAN

Peraduan “Buy and Win” ini dianjurkan oleh S&P Santan (“S&P Santan” atau “Penganjur”) dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kad pengenalan (MyKad) yang sah serta bermastautin di Malaysia (“Peserta”).

  1. TEMPOH PERADUAN

Peraduan “Buy and Win” S&P Santan bermula pada 28hb Mac 2023 jam 00:01 pagi dan berakhir pada 31hb May 2023 jam 11:59 malam waktu Malaysia untuk fasar pertama. Peraduan ini adalah peraduan jangka masa panjang. Pihak pengajur berhak meminda tempoh peraduan pada bila-bila masa sahaja tanpa sebarang notis. Dan pihak pengajur berhak untuk mengurangkan pemenang.

Penyertaan yang diterima di luar daripada tempoh peraduan akan dibatalkan secara automatik, dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

  1. CARA MENYERTAI PERADUAN

Semua penyerahan untuk peraduan ini dianggap sebagai “penyertaan” yang tertakluk pada terma dan syarat. Peserta boleh mengemukakan seberapa banyak penyertaan yang dikehendaki sepanjang tempoh peraduan.

Untuk menyertai, peserta hendaklah mematuhi setiap langkah berikut :-

Langkah 1:

Beli mana mana produk S&P Santan bernilai RM20

 

Langkah 2:

a) Ikuti Instagram S&P Santan

b) Like dan Share story atau feed “Pinned Shopee Contest”

c) Tag kami di @snpsantan dengan tanda pagar #SNPSANTANGEMPAK

Langkah 3:

Screenshoot post dan Whatsapp ke nombor 010-3077350 berserta dengan bukti resit pembelian bernilai RM20 tersebut.

PEMENANG DAN HADIAH-HADIAH PERADUAN

a)      Hadiah: BAUCAR SHOPEE bernilai RM20,000

b)      Peraduan ini akan berlangsung di Facebook dan Instagram.

c)      Dua puluh (20) pemenang akan dipilih di Facebook dan Instagram sepanjang tempoh peraduan berlangsung secara berperingkat. Pengumuman pemenang tertakluk kepada budi bicara penganjur.

d)      Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) unit hadiah sahaja.

e)      Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui Facebook dan Instagram S&P Santan selepas tempoh peraduan tamat.

f)       Pemenang akan dihubungi melalui Whatsapp, Instagram dan Facebook S&P Santan untuk mendapatkan maklumat peribadi. Sekiranya pemenang gagal dihubungi atau tidak memberikan maklum balas yang diperlukan dalam tempoh tiga puluh enam (36) jam dari pengumuman atau notis, pihak penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang dan akan memilih pemenang yang lain.

g)      Pihak penganjur tidak akan membuat sebarang pemberitahuan kepada para pemenang berkenaan baki tempoh yang tinggal. Para pemenang mempunyai tanggungjawab mutlak menuntut hadiah yang dimenangi di dalam tempoh yang dinyatakan di atas. Pihak penganjur akan mengirim/menghantar hadiah kepada pemenang menggunakan alamat yang diberikan mengikut kesesuaian masa penganjur.

PERLINDUNGAN DATA

a)      Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk memberi kerjasama dengan muncul di dalam internet, video, gambar dan artikel yang akan digunakan bagi tujuan pengiklanan (apa-apa bentuk media) atau bahan lain oleh pihak penganjur.

b)      Peserta tidak berhak menuntut apa-apa jenis pembayaran bagi tujuan tersebut pada masa ini mahupun masa hadapan jika imej digunakan semula, dan mengakui bahawa semua hak cipta termasuk hak untuk menghasilkan semula imej yang serupa atau sama dengan, akan menjadi milik pihak penganjur secara mutlak; dan tidak akan membuat apa-apa tuntutan berhubung penggunaan imej yang serupa atau sama dengan kepada pihak penganjur.

c)      Pihak penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang mengganggu proses penyertaan atau pengendalian Peraduan, dimana tindakan itu dikira sudah melanggar Terma dan Syarat peraduan ini.

d)      Dengan menyertai peraduan ini, semua peserta harus mengesahkan semua butiran peribadi yang diberikan adalah benar, tepat dan lengkap, dan telah membaca serta memahami semua Terma dan Syarat peraduan ini dan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat berikut.

e)      Dengan menyertai peraduan ini, semua peserta bersetuju untuk mempertahankan dan melindungi penganjur dari sebarang saman, tuntutan, kerugian, ganti rugi dan perbelanjaan, termasuk yuran undang-undang yang munasabah yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan peraduan.

f)       Pihak penganjur berhak untuk menukar, meminda, menambah atau menggugurkan mana-mana Terma dan Syarat pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada Peserta terlebih dahulu.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi kami di contact@spfood.com atau hubungi kami laman sosial @snpsantan.